PRIVACY VERKLARING CS CAPOEIRA APELDOORN

ALGEMEEN

OVER DEZE PRIVACYVERKLARING

Voor CS Capoeira Apeldoorn is privacy en een veilige omgeving van groot belang.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de stichting. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de stichting is.

ALGEMENE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt CS Capoeira Apeldoorn ervoor dat uw privacy rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen CS Capoeira Apeldoorn is iedereen die gegevens ontvangt tot geheimhouding verplicht.

UW RECHTEN, DE PROCEDURE BIJ EEN VERZOEK EN DE CONTACTGEGEVENS VAN CS CAPOEIRA APELDOORN

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacy-regels te voldoen heeft CS Capoeira Apeldoorn de coördinatie van die waarborgen belegd bij:

David Melissant – Voorzitter

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met:

info@cscapoeira.nl

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

 1. Het recht op dataportabiliteit.
  Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
 2. Het recht op vergetelheid.
  Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit CS Capoeira Apeldoorn is mogelijk en CS Capoeira Apeldoorn moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de stichting zich daar niet tegen verzetten.
 3. Recht op inzage.
  Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 4. Recht op rectificatie en aanvulling.
  Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de stichting zich hiertegen niet verzetten.
 5. Het recht op beperking van de verwerking:
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om besluitvorming voor rechtsgevolgen hebben of de betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen.
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met CS Capoeira Apeldoorn via de contactgegevens hierboven vermeld.

CS Capoeira Apeldoorn zal vervolgens uw verzoek behandelen. CS Capoeira Apeldoorn zal eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft de stichting een maand vanaf uw verzoek om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. CS Capoeira Apeldoorn zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet CS Capoeira Apeldoorn rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de stichting.

2. VERWERKINGEN VANWEGE DE ORGANISATIE & LEDENADMINISTRATIE

Bij inschrijving wordt gevraagd naar de persoonsgegevens. Dit zijn:

– Voornaam
– Achternaam
– Adres
– Woonplaats
– Geboortedatum
– Email-adres
– Eventuele overige gegevens die voor ons van belang zijn die u zelf opgeeft.

Deze gegevens zijn alleen in te zien door de volgende personen:

– Voorzitter
– Secretaris/Penningmeester

De trainers krijgen een overzicht met namen en telefoonnummers voor het geval van calamiteiten.

3. VERWERKINGEN VANWEGE HET FUNCTIONEREN VAN DE STICHTING

De stichting verwerkt een aantal persoonsgegevens:

In de nieuwsbrieven vermelden we de verjaardagen van de leden. Hierin wordt de Apelido (Capoeiranaam) in combinatie met de verjaardag (dag, maand) vermeld.

Op de website en in de nieuwsbrief staan foto’s van onze leden.

4. BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving bewaren we de gegevens nog twee jaar alvorens deze verwijderd worden.

5. DOORGIFTE AAN ANDEREN

De stichting geeft geen gegevens van haar leden door aan anderen of derden.